Avís Legal

Avís legal i política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA (en endavant, el Patronat) informa que figura inscrit en el Registre Mercantil de Girona, full 193, volum 908, inscripció GI-6155, amb CIF A17031246 i amb domicili a l’avinguda Sant Francesc, núm. 29, 3r, de Girona (CP 17001).

El Patronat és el titular dels llocs web dels dominis costabrava.org, costabravacruiseports.com, costabravagironacb.com i  costabravagironafestivals.com així com dels seus subdominis (en endavant, els webs del Patronat). Aquests webs tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement dels serveis, les activitats i les promocions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Drets sobre els webs del Patronat

Sobre els continguts d’aquest lloc web, inclosos els textos, les imatges i els dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen al Patronat o a tercers que n’han autoritzat l’ús. El Patronat presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. Amb caràcter general, i llevat que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense propòsit comercial i per a les finalitats pròpies dels webs del Patronat.

Cookies: al nostre web es recullen altres dades no identificatives l’obtenció de les quals té lloc a través d’unes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web i que es detallen dins l’apartat «Política de cookies».

El Patronat informa així mateix que les dades contingudes dins les llistes d’empreses i entitats que figuren en aquest web han estat facilitades per les mateixes empreses o entitats o s’han obtingut de llistes públiques i d’accés lliure; en aquest cas, el Patronat no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes al web.

Propietat intel·lectual de l’arxiu d’imatges

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona posa el seu arxiu d’imatges a disposició del públic. En utilitzar les imatges cal respectar les condicions següents:

  1. Les imatges s’han de reproduir íntegrament. No es poden modificar.
  2. Cal fer visibles les referències que identifiquen cada imatge: lloc, nom del fotògraf i referència a l’Arxiu d’Imatges PTCBG.
  3. No es poden destinar a la venda i no es poden incloure en publicacions destinades a la venda ni en serveis que requereixin una subscripció o accés mitjançant pagament previ.
  4. En la difusió de les imatges no es poden establir condicions d’ús o limitacions tècniques diferents de les que apareixen en les presents condicions d’ús.
  5. L’obtenció de les imatges no implica que el Patronat doni suport a qui les utilitza. No es pot incloure cap referència en aquest sentit, llevat que existeixi una autorització prèvia i per escrit del Patronat.
  6. Qualsevol ús diferent dels autoritzats en les presents condicions d’ús exigeix una autorització prèvia i per escrit del Patronat. El Patronat és el titular dels drets sobre aquesta pàgina així com de la base de dades formada pel conjunt de les imatges de l’arxiu i de tota la informació relacionada.

Serveis de reserves accessibles des de la pàgina web

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona informa que ha subscrit un seguit d’acords per a la prestació de serveis de reserves turístiques. En virtut dels acords esmentats, els proveïdors dels serveis en qüestió són responsables del tractament de dades dels usuaris i adquireixen l’obligació de tractar-les respectant les garanties que estableix la normativa comunitària sobre protecció de dades. El Patronat informa que no es fa responsable de l’incompliment d’aquesta normativa; no obstant això, agrairà qualsevol comunicació o queixa que els usuaris li facin arribar en aquest sentit. Per exercir els seus drets, els usuaris dels serveis de reserva s’han d’adreçar als proveïdors d’aquests. L’usuari podrà comprovar a la finestra del seu navegador quan es troba en un lloc propi del Patronat i quan és en una pàgina dels proveïdors de serveis de reserves turístiques.

Responsabilitat per continguts aliens

El Patronat no es fa responsable del contingut, l’exactitud i l’actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la qual es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

Saltar al contingut