Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Dit is het gegevensbeschermingsbeleid van Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., dat voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016) en de op dit gebied geldende overheidsvoorschriften. U hebt toegang tot het register van verwerkingsactiviteiten (RAT).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, met btw-nummer A17031246, gevestigd te Avinguda de Sant Francesc, nr. 29, 3r (postcode 17001), Girona, e-mail: costabrava@costabrava.org, www.costabrava.org.

Welke criteria gebruiken wij om persoonsgegevens te verwerken?

We verwerken de gegevens alleen wanneer we een rechtsgrond hebben die ons dat toestaat. We gebruiken ze voor de specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die wij bij het verkrijgen ervan toelichten. We verwerken alleen gegevens die adequaat en relevant zijn en beperkt blijven tot wat telkens noodzakelijk is. Wij streven ernaar dat de gegevens bijgewerkt zijn en bewaren ze zolang als nodig is, overeenkomstig de huidige wetgeving inzake het bewaren van openbare informatie. We passen passende technische en organisatorische maatregelen toe om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Als algemeen criterium geldt dat alleen personen ouder dan 14 jaar gegevens kunnen doorgeven; voor personen jonger dan 14 jaar is de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden vereist.

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en zorgt ervoor dat de rechten van personen worden beschermd. Een van zijn functies is het bijstaan van personen wier gegevens worden verwerkt indien zij een klacht of rechtsvordering willen indienen. Om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u schrijven naar Patronat de Turisme Costa Brava, SA of rechtstreeks een e-mail sturen naar dpd@ddgi.cat.

Voor welk doel verwerken wij de gegevens en aan wie geven we ze door?

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA verwerkt de gegevens om zijn bevoegdheden en functies uit te oefenen en de diensten aan te bieden die op zijn website worden beschreven.

Overzicht van procedures Hoofdzakelijk op verzoek van particulieren gebruiken wij hun gegevens om de desbetreffende procedure te volgen. Het overzicht van procedures kunt u bekijken op de website. Afhankelijk van de procedure kunnen de gegevens worden doorgegeven aan andere ter zake bevoegde overheidsdiensten of worden gepubliceerd, met inachtneming van het transparantiebeginsel.

Diensten. Om onze diensten te kunnen verlenen, verwerken we de door de gebruikers verstrekte gegevens. Het overzicht van diensten kunt u bekijken in de paragraaf over procedures en diensten van de website. Als algemeen criterium geldt dat de gegevens niet aan andere personen worden doorgegeven zonder toestemming van de gebruiker van de dienst.

Activiteiten. Bij de scholingsactiviteiten die wij aanbieden, verkrijgen wij gegevens van de mensen die zich ervoor aanmelden zodat we die activiteiten kunnen organiseren. Deze gegevens worden niet aan andere personen doorgegeven.

Contact. We behandelen de vragen van mensen die gebruik maken van de contactformulieren op onze website. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en worden niet aan anderen doorgegeven.

Verzending van informatie. Met voorafgaande toestemming gebruiken wij contactgegevens om informatie te verstrekken over onze diensten of activiteiten via de door elke persoon toegestane kanalen. De gegevens van de ontvangers worden niet aan andere personen doorgegeven.

Beheer van de gegevens van onze leveranciers. We registreren en verwerken de gegevens van de leveranciers van wie wij werken, diensten of goederen ontvangen. We verkrijgen de gegevens die nodig zijn voor het onderhouden van de commerciële relatie en gebruiken ze alleen voor dat doel. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen geven we de nodige gegevens door aan de belastingdienst.

Videobewaking. Bij de ingang van onze faciliteiten wordt u in voorkomend geval geïnformeerd over het bestaan van videobewakingscamera’s. De camera’s nemen alleen beelden op van de punten waar dit gerechtvaardigd is om de veiligheid van goederen en personen te garanderen. De beelden worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. In gerechtvaardigde gevallen geven we de gegevens door aan politie en veiligheidsdiensten of aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wat is de wettelijke legitimatie voor gegevensverwerking?

De gegevensverwerking die wij uitvoeren heeft verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de verwerking.

Naleving van wettelijke verplichtingen. De verwerking van gegevens in het kader van administratieve procedures vindt plaats volgens de regels die voor elke procedure geldig zijn.

Vervulling van een taak van algemeen belang. Verwerkingen die voortvloeien uit de levering van onze diensten zijn gerechtvaardigd om redenen van algemeen belang. De beelden die wij met videobewakingscamera’s verkrijgen worden ook verwerkt om het algemeen belang te beschermen.

Vervulling van een contractuele of precontractuele relatie. We verwerken de gegevens van onze leveranciers in overeenstemming met de regelgeving inzake overheidsopdrachten, met de nodige ruimte voor de uitoefening van de contractuele relatie.

Toestemming van de ontvanger. Wanneer wij informatie over onze activiteiten of diensten versturen, verwerken we contactgegevens, met voorafgaande toestemming van de ontvanger.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De periode waarin de gegevens worden bewaard wordt hoofdzakelijk bepaald door het feit dat zij noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij in elk afzonderlijk geval zijn verzameld. Daarnaast worden ze bewaard met het oog op eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verwerking ervan en om te voldoen aan de eisen van andere overheidsdiensten of gerechtelijke instanties.

Daarom moeten de gegevens gedurende de nodige tijd worden bewaard, maar niet langer. In bepaalde gevallen, zoals de gegevens in boekhoudkundige documentatie en facturering, moeten deze krachtens de fiscale voorschriften worden bewaard totdat de aansprakelijkheid ter zake vervalt. De gegevens waarvan de verwerking uitsluitend gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene, worden bewaard totdat deze toestemming wordt ingetrokken.

De door de videobewakingscamera’s verkregen beelden worden hooguit één maand bewaard; in geval van incidenten die dit rechtvaardigen, worden ze echter bewaard gedurende de tijd die nodig is om veiligheidsdiensten of gerechtelijke instanties in staat te stellen op te treden.

Welke rechten hebben mensen met betrekking tot de gegevens die wij verwerken?

De personen van wie wij de gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

Weten of ze worden verwerkt. Iedereen heeft in de eerste plaats het recht te weten of wij zijn/haar gegevens verwerken, ongeacht of er al dan niet een eerdere relatie heeft bestaan.

Geïnformeerd worden wanneer ze worden verzameld. Wanneer de gegevens van de betrokkene worden verkregen, moet hij/zij duidelijk worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt, wie verantwoordelijk is voor de verwerking en de belangrijkste aspecten die uit deze verwerking voortvloeien.

Ze inzien. Dankzij dit recht kunt u weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel ze worden verwerkt en wat wordt doorgegeven aan anderen (indien van toepassing). Ook kunt u een kopie krijgen en mag u weten hoe lang de gegevens worden bewaard.

Rectificatie ervan aanvragen. Dit is het recht om onjuiste gegevens die door ons worden verwerkt te corrigeren.

Wissing ervan aanvragen. U heeft het recht om de gegevens te laten wissen wanneer deze, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld.

De beperking van de verwerking aanvragen.In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen. In dit geval worden de gegevens niet langer verwerkt en alleen bewaard voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Overdraagbaarheid ervan aanvragen.In de gevallen waarin het reglement voorziet, heeft u het recht om persoonsgegevens in een gangbaar formaat te verkrijgen.

Bezwaar maken tegen de verwerking.Iemand kan bijzondere redenen aanvoeren waardoor zijn/haar gegevens niet meer worden verwerkt voor zover deze verwerking hem/haar schade berokkent.

Hoe kunnen de rechten worden uitgeoefend of onderbouwd?

De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door het desbetreffende verzoek in te dienen bij Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, hetzij via het postadres, hetzij via de andere in de aanhef vermelde contactgegevens.

Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Catalaanse autoriteit voor gegevensbescherming, via de formulieren of andere kanalen die toegankelijk zijn op haar website www.apd.cat).

In elk geval kunnen betrokkenen, om klachten in te dienen, verduidelijkingen te vragen of suggesties te doen, contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: dpd@ddgi.cat.

Doorgaan naar artikel